Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, nomainītas inženierkomunikācijas un uzstādīts jauns satiksmes organizācijas aprīkojums.

Latvijas valsts reģionālā autoceļa rekonstrukcija, par kuras izpildi SIA „8CBR” saņēma „Autoceļu Avīzes” Gada Balvu „Gada objekts 2014”.

Strenču pilsētas tranzītielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, izbūvēts rotācijas aplis un atjaunots tilts pār Strenčupīti.

Valsts galvenā autoceļa seguma atjaunošanas darbi satiksmes drošības uzlabošanai.

Paveiktie darbi

4,54 milj. EUR

Izpildes laiks

2012. jūlijs – 2013. augusts

Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Būvuzņēmējs

SIA „8 CBR”

AUTOCEĻA P40 POSMA PLOSKUMS-ZAICEVA REKONSTRUKCIJA

Autoceļa P40 Alūksne-Zaiceva posma Ploskums-Zaiceva km 15,6-25,02, t.sk. tiltu pār Sarkanīti un Pededzi, rekonstrukcija tika uzsākta 2012. gada jūlijā un visi darbi pabeigti 2013. gada 31. augustā.

 

Rekonstruējamais ceļa posms bija grants ceļš ar vāju nestspēju, bez sāngrāvjiem, ar aizaugušu ceļa nodalījuma joslu. Darbu gaitā tika veikta vājās grunts nomaiņa, koku un krūmu zāģēšana, izrakti jauni grāvji, izbūvētas caurtekas, izbūvēta jauna ceļa konstrukcija un asfaltbetona segums.

 

Ceļa rekonstrukcijas laikā tika veikti atjaunošanas darbi arī trīs inženierbūvēm: tiltam pār Sarkanīti, tiltam pār Pededzi un Akaviņas upes caurtekai. Šos darbus veica SIA „8 CBR” tiltu departamenta speciālisti. Tiltam pār Pededzi tika atjaunota brauktuve, krasta nostiprinājuma konusi, apstrādāti laidumi, sakārtota upes gultne un uzstādītas metāla barjeras. Tiltam pār Sarkanīti atjaunoti krasta balsti un  brauktuve, sakārtota upes gultne, kā arī izbūvēti akmens krāvumi- ūdens ierobežojoši šķēršļi straumes slāpēšanai. Akaviņas caurtekai pārbūvēti vairogi, sakārtota upes gultne un izteces gala pēda.

 

Atjaunotais autoceļa posms tika aprīkots ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem- ceļazīmēm, drošības barjerām, signālstabiņiem un  horizontālo marķējumu, kā arī tika izbūvētas sabiedriskā transporta pieturvietas ar paplašinājumiem.

 

Par šī projekta realizāciju SIA „8 CBR” saņēma „Autoceļu Avīzes” Gada Balvu „Gada objekts 2014”. 

Paveiktie darbi

asfaltbetona seguma virskārtas izbūve brauktuvei: 65,5 tūkst. m2;

šķembu pamata izbūve: 96 tūkst. m2;

salizturīgās kārtas izbūve: 59,8 tūkst. m3;

rekonstruēts tilts pār Sarkanīti (garums 8m, laidumu skaits: 1, betonēšanas darbi: 15 m3);

rekonstruēts tilts pār Pededzi (garums 33m, laidumu skaits: 2, betonēšanas darbi: 45 m3);

rekonstruēta Akaviņas caurteka (garums 20.5m, betonēšanas darbi: 19 m3);

ceļa horizontālais marķējums: 1,8 tūkst. m2;

metāla drošības barjeras: 376 m;

apzaļumošanas darbi: 106,8 tūkst. m2.